אישורים פקולטה למדעי הרוח - חדש

לאחר מילוי הטופס ואישור תשלום, יישלחו הטפסים לכתובת הדואר כפי שנרשמה בטופס. בלי תשלום בקשתך לא תטופל. 

הערה חשובה : במקרה של תכניות דו חוגי בין פקולטאים צריך לבקש אישורים בפקולטה אם בלבד.